Články

Vytlačiť

Pozvánka

Napísal: Administrator.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v Kmeťove, okr. Nové ZámkyČíslo: 263/2011 dňa: 19.8.2011P O Z V Á N K Apodľa zákona č. 369/1990 Zb.

z v o l á v a m

IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kmeťove na deň 31.8.2011, t.j. v stredu o 18,00 hodine v budove obecného úradu s týmto

p r o g r a m o m:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Interpelácia poslancov OZ

5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ

6. Schválenie smernice č. 2/2011 o verejnom obstarávaní

7. Schválenie smernice starostu obce č. 3/2011 o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám, poskytovaných Obecným úradom v Kmeťove

8. Schválenie VZN č. 2/2011 (dodatok č.1), ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kmeťovo zo dňa 24.10.2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a o výške príspevku zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni MŠ

9. Informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2011

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. ZáverZa správnosť: Pavol Toman,

v.z. Marián Kačkovič, v.r.

zástupca starostu obce


Pozn.: VZN a smernice sú zverejnené na internetovej stránke www.obeckmetovo.sk, kde do nich môžete nahliadnuť.