abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce D

Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2/2015 k VZN č, 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady