abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Položky začínajúce Z

Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov a komisií obce Kmeťovo

 

Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove  na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto:

Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov  a komisií obce Kmeťovo