Zákaz pálenia v záhradách

dňa utorok, 11 september 2012.

Vážení občania!

V zmysle zákona č. 223/2011 o odpadoch je prísne zakázané spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V obci je zriadené dočasné miesto na zber bioodpadu na skládke za cintorínom vyložené betónovými kockami. Porušenie zákona o odpadoch sa trestá pokutou do výšky 1 650 €.