streda, 16 december 2015

Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2/2015 k VZN č, 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Scan22127Scan22128Scan16121