Dodatok č.4/2019 k VZN obce Kmeťovo č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  • Zverejnené: piatok, 13 december 2019
  • Veľkosť súboru: 0.00 B
  • Stiahnute: 40