streda, 23 február 2011

Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov a komisií obce Kmeťovo

 

Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove  na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto:

Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov  a komisií obce Kmeťovo

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

Tieto Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov  a komisií  sa vzťahujú na  poslancov obecného zastupiteľstva obce Kmeťovo, starostu obce, zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra, predsedov komisií  a členov komisií  obce  Kmeťovo.


§ 2
Odmeňovanie starostu

1. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,83  čo je v súlade s ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

3.  Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.

4. Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu
funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Odmena
bude schvaľovaná OZ ročne. Návrh môže podať komisia, člen komisie, resp. poslanec obecného zastupiteľstva. 

5. Za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov možno poskytnúť starostovi mimoriadnu odmenu. O poskytnutí rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

6. Nárok na plat starostu zaniká dňom zániku jeho mandátu.

§ 3
Odmeňovanie hlavného kontrolóra

1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,28 čo je v súlade s ust. § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

2.  Úväzok   hlavného kontrolóra je 0,053, t.j. 2 hodiny týždenne.

3. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30%, t.j. 15,50 € z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 na návrh ktoréhokoľvek poslanca obecného zastupiteľstva s určením obdobia vyplácania.

 

§ 4
Odmeňovanie zástupcu starostu.

1. Zástupcovi starostu patrí odmena za výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 50 Eur/ mesiac.   
Odmena sa vypláca 1x  polročne.

2.  Zástupcovi starostu patrí  plat vo výške 70% z platu starostu  počas  dlhodobej neprítomnosti  starostu ( napr. :  PN). Pod dlhodobou neprítomnosťou sa rozumie neprítomnosť starostu viac ako 15 pracovných dní.

3. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 5
Odmeňovanie poslancov

1. Každému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena.

2. Odmena poslanca pozostáva z pevnej zložky odmeny a pohyblivej zložky odmeny.

1) Pevná  zložka odmeny 

-  za  výkon poslaneckého mandátu 5 Eur/mesiac

2) Pohyblivá zložka odmeny 

‐ za každú účasť na rokovaní OZ vo výške 0,70 % z mesačného platu starostu obce, t.j. 10 €. Odmena sa vypláca 1x polročne.  

3. Podkladom pre výplatu odmeny poslanca sú prezenčné listiny, vyhodnocovanie ktorých vykonáva  starostu obce .


§ 6
Odmeňovanie predsedov komisií

1. Predsedovi stálej komisie zriadenej OZ za každé zasadnutie patrí odmena vo výške 0,50 % z  mesačného platu starostu obce, t.j. 7 € za podmienok: 

a)  komisia sa stretne min. 1x za polrok a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna  úloha uložená OZ
alebo starostom obce alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie priestupkov, žiadostí,   
vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho návrhu na 
predloženie na OZ, resp.  príprava kultúrnej, alebo športovej akcie schválenej obecným 
zastupiteľstvom, alebo starostom obce.

b) maximálny počet zaplatených stretnutí je 2x za kalendárny polrok.

2. Odmena sa vypláca polročne.

 

§ 7
Odmeňovanie členov komisií

1. Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena. Výšku ročnej odmeny pre všetky komisie  určí  obecné zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný kalendárny rok.  Výšku odmeny pre jednotlivé komisie určí starosta obce podľa počtu členov, dosiahnutých výsledkov a aktivity komisie. Z pridelenej odmeny pre jednotlivú komisiu stanoví výšku odmeny predseda komisie  jednotlivým členom odmenu podľa účasti a aktivity,  7 € za jedno zasadnutie.  Odmena sa vypláca polročne. 

2. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmenu mu neprináleží.

3. Na členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa pri ich odmeňovaní nevzťahujú body 1)a 2).  Výška ich odmeny je jednorazová vo výške 0,50 % z  mesačného platu starostu obce, t.j. 7 €. 

5. Odmena vyplácaná poslancom za prácu v jednotlivých orgánoch sa sčítava.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a komisií  obce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove  na svojom zasadnutí dňa 22.2.2011  uznesením č. 2/110222 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.