utorok, 25 január 2011

Zápisnica 22/2011

číslo: 22/2011

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kmeťove konaného dňa 25.januára 2011 o 17.30 hodine v budove obecného úradu s týmto programom :

 

1. Otvorenie
2. Interpelácia poslancov OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Voľba komisie OZ v Kmeťove na ochranu verejného záujmu
7. Určenie sobášiacich
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kmeťove konaného dňa 25.januára 2011 o 17.30 hodine v budove obecného úradu.

 

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej.

 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kmeťove otvoril starosta obce Pavol Toman. Oboznámil prítomných s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Hlasovanie: za - 6 proti - 0 zdržal - 0
Do návrhovej komisie boli zvolení: predseda   -    Eva Černáková
členovia    -    Zuzana Ambrušová
Martina Csomorová
Hlasovanie: za - 6 proti - 0 zdržal sa - 0
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Zúbek, Mgr.
Michal Sádovský
1. V interpelácii poslancov nevystúpil nikto z prítomných poslancov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove jednomyseľne schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu.
Za predsedu bol zvolený Ing. Juraj Malík - SDKU
Mgr. JozefZúbek-KDH
Eva Černáková - SMER Hlasovanie: za - 6 proti -0 zdržal sa - 0
3. Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove jednomyseľne poveruje výkonom sobášiacich :
Pavla Tomana    -   starostu obce
Mariána Kačkoviča - zástupcu starostu obce
Lýdiu Kmeťovu - matrikárku
Evu Kačkovičovú - zástupkyňu matrikárky
Za sobášiaci deň bola určená sobota.

 

 

 

Diskusia:
Prítomní diskutovali k jednotlivým bodom počas programu.

 

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.1/110125
Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove na svojom mimoriadnom zasadnutí prejednalo úlohy obce a uznáša sa:
AJ Schvaľuje:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu Predseda komisie -    Ing. Juraj Malík - SDKU Členovia komisie -    Mgr. Jozef Zúbek - KDH
Eva Černáková - SMER
B/ Určuje:
Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove poveruje výkonom sobášiacich:
Pavla Tomana -  starostu obce
Mariána Kačkoviča - zástupcu starostu obce
Lýdia Kmeťovu - matrikárku
Evu Kačkovičovú - zástupkyňu matrikárky
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovanie: za - 6 proti - 0 zdržal sa - 0
6. Záver:
Nakoľko obecné zastupiteľstvo prejednalo všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnuti OZ /u k o n č i l.
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Jozef Zúbek
Zapísala:
Ing. Juraj Malík
Pavol Toman starosta obce
Prezenčná listina
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kmeťove konaného dňa: 25.januára 2011 v budove obecného úradu o 17.30 hodine
Pavol Toman
Marián Kačkovič
Juraj Malík, Ing. Eva Černáková
Martina Csomorová
Zuzana Ambrušová
Mgr. Jozef Zúbek Michal Sádovský Helena Hajnalová
Ostatní prítomní: