utorok, 22 február 2011

Zápisnica 58/2011

58/2011

 

z I.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kmeťove konaného dňa 22.februára 2011
o 17.00 hodine v budove kultúrneho domu s týmto
programom:

 

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovatelov zápisnice
4. Interpelácia poslancov OZ
5. Schválenie rozpočtu obce na r.2011
6. Prejednanie žiadosti o odpustenie poplatkov za TKO - Oto Š vec
7. Prejednanie žiadosti SK Kmeťovo - príspevok na r.2011
8. Prejednanie žiadosti ERKO - príspevok na letný tábor r.2011
9. Prejednanie žiadosti SZCH Kmeťovo - príspevok na r.2011
10. Prejednanie žiadosti ZKV - príspevok na r.2011
11. Prejednanie žiadosti- odkúpenie obecnej parcely a budovy pošty Kmeťovo Marián Černák. Kmeťovo č. 157
12. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
13. Prejednanie zmeny úradných hodín na OcU
14. Informácia o protipovodňových opatreniach
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

 

z I.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kmeťove konaného dňa 22.februára 2011
o 17.00 hodine v budove kultúrneho domu.

 

Prítomní
sú popdísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej.

 

. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kmeťove otvoril a viedol starosta obce p.Pavol Toman.oboznámil prítomných s programom, ktorý bol zmenený tak, že bod 11. bol prejednávaný ako piaty v poradí. Hlasovanie: za - 7
proti - 0 zdržal sa - 0
Do návrhovej komisie boli zvolení: predseda - Eva Černáková
členovia - Zuzana Ambrušová
Martina Csomorová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Juraj Malík
Mgr. Jozef Zúbek
1 .Vinterpelácii poslancov nevystúpil nikto z prítomných.
v
2. Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove schválilo žiadosť Mariána Cernáka o odpredaj obecného pozemku s týmito vecnými bremenami:
- právo prejazdu pre obsluhu a využívanie pošty
- právo bezplatného užívania septiku
právo bezplatného užívania pozemku pod budovou pošty.ktorá je vo vlastníctve obce Hlasovanie: za - 4
proti - 3 zdržal sa - 0
Prezenčná listina
z I.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kmeťove konaného dňa 22.februára 2011 v Dome kultúry v Kmeťove o 17.00 hodine
3. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na r.2011 s tým, že 2.000 € pre cirkev sa presunie pre Športový klub Kmeťovo a programový rozpočet obce na r.2011. Hlasovanie: za-6
proti - 1 zdržal sa - 0
4. Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Ota Šveca o odpustenie poplatkov za TKO .
Hlasovanie: za - 7
proti - 0 zdržal sa 0
5. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť ŠK Kmeťovo o príspevok na r.2011 v celkovej výške 5.000 €.
Hlasovanie: za - 5
proti - 1 zdržal sa - 1
6 . Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove schválilo žiadosť ERKA Kmeťovo o príspevok na letný tábor r.2011 vo výške 450 €. Hlasovanie: za - 7
proti - 0
zdržal sa - 0
7. Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove schválilo žiadosť SZCH Kmeťovo o príspevok nar.2011 vo výške 300 €. Hlasovanie: za - 7
proti - 0
zdržal - 0
8. Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove schválilo žiadosť Združenia kmeťovských vinohradníkov o príspevok na r.2011 vo výške 1.000 €. Hlasovanie: za - 7
proti - 0
zdržal sa - 0
9.Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove schválilo zásady odmeňovania poslancov OZ. Hlasovanie: za - 7
proti - 0 zdržal sa - 0
10. Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove schválilo úradné hodiny na Obecnom úrade v Kmeťove nasledovne:
Pondelok, Utorok , Švrtok od 7.30 hod.   - do 15.30 hod.
Streda od 7.30 hod.   - do 17.30 hod.
Piatok od 7.30 hod.   - do 13.00 hod.
Hlasovanie: za - 6
proti - 0 zdržal sa - 1
11. Starosta obce informoval prítomých o protipovodňových opatreniach.

 

OZ v Kmeťove berie na vedomie rozpočet obce a programový rozpočet obce nar.2012ar.2013.
OZ zriadilo komisiu: fmančnú.hospodárenia,kultúry,vzdelávania, mládeže a športu. Za predsedkyňu bola zvolená p.Zuzana Ambrušová.
Členovia: Mgr. Jozef Zúbek,Eva Kačkovičová.Martina Csomorová,Helena Hajnalová Hlasovanie: za - 7
proti - 0
zdržal sa - 0
OZ zriadilo komisiu územného rozvoja.stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku. Za predsedu bol zvolený Ing. Juraj Malík Členovia: Michal Sádovský Eva Černáková Ing. Alexander Lehocký Hlasovanie: za - 6
proti - 1 zdržal sa - 0

 

OZ hlasovalo o povolení občanom zapojiť sa do diskusie. Hlasovanie: za - 7
proti- 0
zdržal sa - 0 Do diskusie sa neprihlásil nikto.

 

Uznesenie č.2/110222
Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove na svojom I.zasadnutí dňa 22.2.2011 prijalo úlohy obce a uznáša sa:
AJ Schvaľuje:
1. Žiadosť Mariána Černáka ,bytom Kmeťovo č. 157 o odpredaj obecnej parcely a budovy pošty Kmeťovo s týmito vecnými bremenami:
- právo prejazdu pre obsluhu a využívanie pošty
- právo bezplatného užívania septiku
- právo bezplatného užívania pozemku pod budovou pošty, ktorá je vo vlastníctve obce.
2. Rozpočet obce na r. 2011 so zmenou 2.000 € pre cirkev sa presunula
v
pre SK Kmeťovo a programový rozpočet obce na r.2011
v y
3 .Žiadosť SK Kmeťovo - príspevok na r.2011
4. Žiadosť ERKO Kmeťovo - príspevok na letný tábor na r.2011
5. Žiadosť SZCH Kmeťovo - príspevok na r.2011
6. Žiadosť ZKV Kmeťovo - príspevok na r.2011
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ
8. Úradné hodiny na OcU v Kmeťove
B/ Zamieta:
v v __
1. Žiadosť rodiny Svecovej o odpustenie poplatkov za TKO
C/ Berie na vedomie:
1.Informáciu o protipovodňových opatreniach.
2. Rozpočet obce a programový rozpočet obce na r.2012 a 2013
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovanie: za - 7
proti - 0
zdržal sa - 0
15. Záver:
Nakoľko obecné zastupiteľstvo prejednalo všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a I..zasadnutie OZ u k o
Overovatelia zápisnice:    Ing. Juraj Malík
Mgr.Jozef Zúbek ..

Pavol Toman starosta obce