abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

VZN

VZN č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kmeťovo