Oznamy

5.POŽITAVSKÁ VÝSTAVA VÍN Šurany 2014

Napísal dňa utorok, 18 marec 2014.

Scan18028Scan18027Scan18026Scan18025

Čistenie studní

Napísal dňa streda, 08 august 2012.

Vážení občania,

remeselník v odbore studniarstvo kopá nové studne aj s vyhľadaním zdroja vody, vykonáva servis starších studní: čistenie, prehlbovanie, výmenu sacích košov, čerpadiel a potrubí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na adrese: Ivan Mjuller, A. Hlinku 125/30, Maňa, prípadne telefonicky na čísle 0907224469.

Článok o pešej mariánskej púti z Kmeťova do Nitry

Napísal marika dňa pondelok, 24 august 2015.

Scan24089

Článok o výstave zvierat v Kmeťove

Napísal marika dňa utorok, 29 september 2015.

Scan28099

Darovanie krvi - 10.01.2020 od 8,00 do 10,00 hod.

Napísal marika dňa utorok, 10 december 2019.

MX-2614N 20191210 110426 001

Deň detí - 1.6.2017 o 15,00 hod

Napísal marika dňa pondelok, 22 máj 2017.

MX-2614N 20171121 074601 001

E-domček v Kmeťove - zber elektroodpadu

Napísal marika dňa štvrtok, 16 október 2014.

Scan16089

Fašiangová obecná zabíjačka

Napísal marika dňa štvrtok, 19 február 2015.

Scan19028Scan19029

Futbalový turnaj o pohár starostov

Napísal dňa piatok, 28 jún 2013.

Scan26062

Grantový program Mladí nitrianski filantropi

Napísal dňa pondelok, 17 február 2014.

Scan17028Scan17029Scan17027Scan17026Scan17025Scan17024

Informácia pre voliča - voľby do NR SR 2020

Napísal marika dňa streda, 11 december 2019.

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu,
adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
hlasovacie lístky,
návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
***
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsr

Jazda na motokárach

Napísal dňa štvrtok, 23 január 2014.

Scan22015

Kaderníctvo v Kmeťove

Napísal dňa utorok, 11 marec 2014.

Monika Vanková oznamuje, že v budove pošty je otvorené dámske, pánske a detské kaderníctvo.

Otváracia doba:

Pondelok.  Zatvorené

Utorok - piatok:  9,00 - 12,30 hod.

                         13,30 - 18,00 hod.

Sobota:              8,00 - 13,00 hod.

Objednať sa môžete priamo v kaderníctve alebo na tel.čísle:

0907 424 610   

Kaderníctvo v Kmeťove - zmena otváracej doby

Napísal marika dňa utorok, 23 september 2014.

Monika Vanková oznamuje, že v kaderníctve v Kmeťove je zmenená otváracia doba nasledovne:

Pondelok: zatvorené

Ut - Pi:   9,00 -12,00 hod.

           13,30 - 18,00 hod.

Sobota:  9,00 - 13,00 hod.

 

Objednať sa môžete na te. čísle: 0907 424 610.

Masáž v polyfunkčnom dome v Kmeťove

Napísal dňa pondelok, 03 marec 2014.

Scan03031