Vytlačiť

Programový rozpočet na roky 2011 - 2013

Napísal: Administrator.

 

Právne normy uplatnené pri tvorbe programového rozpočtu obce na rok 2011, s výhľadom na roky 2012 a 2013

Programový rozpočet Obce Kmeťovo na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

·so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

·so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

·so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

·so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

·s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

·so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,

·so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,Read More

Charakteristika programového rozpočtu

Programový rozpočet Obce Kmeťovo na rok 2011, s výhľadom na roky 2012 a 2013 bol schválený uznesením č.2 Obecného zastupiteľstva v Kmeťove, zo dňa 22.2.2011.

Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný a predstavuje výšku : 184.115.- €. Kapitálový rozpočet nebol schválený.

Tvorba výhľadového rozpočtu obce v oblasti príjmov a výdavkov na rok 2012 vychádza zo základnej úrovne rozpočtu na rok 2011, s nárastom vo výške 4 %. Výhľadový rozpočet na rok 2013 vychádza zo základnej úrovne rozpočtu na rok 2012, s nárastom vo výške 12 %.

Programový rozpočet bol schválený s ohľadom na požiadavky jednotlivých zložiek pôsobiacich pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce a ostatných potrieb jej obyvateľov.

Schválený rozpočet má programový charakter, t.j. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je v rozpočte obsiahnutých 10 programov, ktoré sa členia na 26 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov obce a jej obyvateľov.

Rekapitulácia príjmov programového rozpočtu na rok 2011,

s výhľadom na roky 2012 a 2013

U K A Z O V A T E Ľ
    

Rok 2011 v €
    

Rok 2012 v €
    

Rok 2013 v€

Príjmy spolu
    

184.115.-
    

190.390,-
    

216.380,-

1. Bežné príjmy
    

184.115.-
    

190.390,-
    

216.380,-

2. Kapitálové príjmy
    

0
    

0
    

0

3. Finančné operácie
    

0
    

0
    

0

Príjmy programového rozpočtu na rok 2011 s komentárom

■ Bežné príjmy....................................................................................................184.115.- €

z toho :

1. Daňové príjmy.................................................................................................171.780.- €

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.........................138.200.- €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa stanovených kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve.

Daň z nehnuteľností..........................................................................................18.916.- €

121 001 Daň z pozemkov …...............................................................................13.500.- €

121 002 Daň zo stavieb …................................................................................... 5.308.- €

121 003 Daň z bytov a nebyt.priestorov …............................................................. 18.- €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skuto čností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

133 001 Daň za psa.........................................................................................................500.- €

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím 133 012 Za užívanie verejného priestranstva ….........................................................250.- €

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva /umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, parkovanie vozidla/

133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad...................10.800.- €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva

nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,

b)právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa

na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch uhrádza obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady náklady na likvidáciu:

·komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO) a právnických osôb (PO)

·odpadu z čistenia ulíc,

·odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorína

·biologického odpadu z verejnej zelene, cintorína, pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,

·drobného stavebného odpadu od FO,

·separáciu odpadu.

133 014 Za jadrové zariadenie – Mochovce................................................................ 3.114.-€

2. Nedaňové príjmy.............................................................................................. 8.687,-€

212 003 Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov...........................1.400.- €

Zahŕňa príjem z nebytových priestorov v budovách, ktoré sú v majetku obce

212 004 Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov ….........................................................20.- €

Zahŕňa príjem z prenájmu miešačky

221 004 Ostatné administratívne poplatky.....................................................................500.- €

Zahŕňa administratívne poplatky - správne poplatky vyberané pod ľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, , za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb …....................................... 2.000.- €

223 002 Poplatky a platby za materskú školu …........................................................... 260.- €

242 Úroky z tuzemských vkladov …...........................................................................................75,- €

Pochádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce

292 019 Príjmy z refundácie, obec ,ESF, ŠR...................................................................3.806,-€

292 019 Príjmy z refundácie ESF z predchádzajúceho roku......................................... 519,-€

292 017 Vratky …..................................................................................................................107,-€

3. Granty a transfery............................................................................................... …....3.648,-€

Predpokladané príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy budú v roku 2011 realizované v nasledovnej štruktúre:

311 Grant od rodičov na angličtinu …......................................................................200.-€

312 001 1 Na matriku.........................................................................................................1.790,- €

312 001 2 Na register …...................................................................................................... 305,- €

312 001 3 Na životné prostredie ….....................................................................................105,- €

312 001 4 Na stravu HN MŠ ….............................................................................................185,- €

312 001 5 Na školské potreby HN MŠ …............................................................................. 50,- €

312 001 6 Na materskú školu-preškoláci …...................................................................... 862,- €

312 001 7 Ostatné transfery zo ŠR …................................................................................... 0 €

312 001 8 Transfer na dobrovoľnícke práce …................................................................ 151,- €

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Kmeťovo na rok 2011

Obsah :

Program 1: Plánovanie. manažment. podporné činnosti a kontrola

Podprogram: 1.1 Riadenie obce-činnosť obecného úradu Podprogram: 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí Podprogram: 1.3 Propagácia a prezentácia obce

Podprogram: 1.4 Finančné výdavky /poplatky banke/

Program 2: Služby občanom

Podprogram: 2.1 Register obyvateľov

Podprogram: 2.2 Iné všeobecné služby (matrika)

Podprogram: 2.3 Spoločný úrad

Podprogram: 2.4 Centrum voľného času

Podprogram: 2.5 Vysielacie a vydavateľské služby

Podprogram: 2.6 Obecný cintorín a dom smútku

Podprogram: 2.7 Náboženské a iné spoločenské služby

/príspevky cirkev,spol.vinohradníkov,SZCH/

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

Podprogram: 3.1 Civilná ochrana

Podprogram: 3.2 Ochrana pred požiarmi

Program 4: Komunikácie

Podprogram: 4.1 Správa a údržba ciest

Program 5: Nakladanie s odpadmi

Podprogram: 5.1 Separovanie, zber a likvidácia komunálneho odpadu

Podprogram: 5.2 Životné prostredie zo ŠR

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram: 6.1 Správa obecných priestranstiev a zelene,údržbár

Podprogram: 6.2 Verejné osvetlenie

Podprogram: 6.3 Verejnoprospešné práce

Program 7: Šport

Podprogram: 7.1 Rekreačné a športové služby /podpora ŠK/

Program 8: Kultúra

Podprogram: 8.1 Kultúrne služby /KD, podpora kultúrno-spoločenských podujatí/

Podprogram: 8.2 Ostatné kultúrne služby, kronika

Podprogram: 8.3 Obecná knižnica

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram: 9.1 Predškolská výchova (materská škola) Podprogram: 9.2 Školská jedáleň pri MŠ

Program 10: Sociálne služby

Podprogram:10.1 Sociálna výpomoc rodina a deti v HN /zo ŠR aj z obce/

Podprogram:10.2 Jednorázová soc.výpomoc soc.odkázaným

rodinám s deťmi a jednotlivcom

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na rok 2011,

s výhľadom na roky 2012 a 2013

U K A Z O V A T E Ľ
    

rok 2011

v €
    

rok 2012 v €
    

rok 2013 v €

Výdavky spolu
    

184.115
    

197.500
    

216.380

1. Bežné výdavky
    

184.115
    

197.500
    

216.380

2. Kapitálové výdavky
    

0
    

0
    

0

Výdavky programového rozpočtu na rok 2011 s komentárom

a s výhľadom na roky 2012 a 2013

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet bežných výdavkov v €
    

79.075
    

84703
    

95330

Zámer : Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ : Kvalitné,hospodárne a transparentné fungovanie obecnej samosprávy Komentár k programu:

Komplexný program zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorských služieb, a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností, za účelom zabezpečenia kontinuálneho rozvoja obce ako celku.

Podprogram 1.1.
    

f.k. 01.1.1.6 Riadenie obce-činnosť obecného úradu

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

77.775
    

81923
    

92320

Zámer: Efektívny, transparentný, odborný a výkonný obecný úrad, zabezpečujúci trvalo udržateľný a efektívny rozvoj obce.

Cieľ : Obec spravovaná k spokojnosti jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov.

-7-

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce , t.j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly-hlavný kontrolór.

Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu a zástupcu starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu , poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby , školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softwéru, rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce, cestovné náhrady, všeobecné služby, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce, a pod.

Podprogram 1.2.
    

f.k. 01.1.1.6 Členstvo v združeniach miest a obcí

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

350
    

380
    

420

Zámer : Presadzovanie záujmov obce na regionálnej a štátnej úrovni. Cieľ : Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv. Komentár k podprogramu:

Obec Kmeťovo je členom Združenia miest a obcí Slovenska, združenia ZMOS štúrovskej,novozámockej a šurianskej oblasti, regionál.vzdelávacieho centra Nitra. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v týchto združeniach a organizáciách.

Podprogram 1.3.
    

f.k. 01.1.1.6 Propagácia a prezentácia obce

ROK
    

2011
    

2012
    

2012

Rozpočet v €
    

200
    

300
    

300

Zámer : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti Cieľ : Zabezpečiť informovanosť občanov a návštevníkov o dianí v obci. Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu , zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za internetovú stránku, prezentáciu obce Kmeťovo v týždenníku My Nitrianske noviny. Vedenie kroniky obce je zabezpečované občiankou obce a výdavky sú zahrnuté v podprograme 8.2 Ostatné kultúrne služby.

Podprogram 1.4.
    

f.k. 01.1.2 Finančné výdavky (poplatky banke)

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

750
    

2100
    

2290

Zámer : Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým inštitúciám. Cieľ : Zabezpečenie systematického a efektívneho spravovanie finančných účtov obce. Komentár k podprogramu: Náklady na podprogram predstavujú poplatky za vedenie účtov, a zrážky dane z úroku v komerčných bankách.

PROGRAM 2 : Služby občanom

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

6890
    

12515
    

13435

Zámer: Operatívne a efektívne služby poskytované v rámci plnenia samosprávnych funkcií, za účelom uspokojovania potrieb obyvateľov obce.

Cieľ : Samospráva operatívne reagujúca na potreby jej obyvateľov. Komentár k programu:

Program predstavuje aktivity a činnosti zamerané na zabezpečenie služieb poskytovaných obyvateľom obce pri spravovaní registra obyvate ľov, matričných činností, výkonu spoločného stavebného úradu, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielacích služieb v miestnom rozhlase , príspevky spoločenským organizáciám.

Podprogram 2.1

f.k. 01.1.1.6 Register obyvateľstva

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

305
    

320
    

350

Zámer : Presná evidencia a aktualizácia stavu občanov obce.

Cieľ : Zabezpečiť operatívnosť a presnosť výkonu prác a činností na úseku registra obyvate ľov obce. Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na úseku registra obyvate ľov v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvate ľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné, tla čivá, poštovné služby a iné )

Podprogram 2.2

f.k. 01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika)

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

1790
    

1910
    

2015

Zámer : Kvalitný výkon činnosti Matričného úradu Kmeťovo.

Cieľ : Zabezpečiť operatívnosť výkonu matričnej agendy matričného obvodu Kmeťovo

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matričnej agendy v zmysle platnej legislatívy, najmä sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistiku a ďalšie súvisiace činnosti.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary a služby ( kancelárske potreby, poštovné, tlačivá, účastnícke poplatky na semináre a iné)

Podprogram 2.3

f.k.04.4.3 Spoločný stavebný úrad

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

500
    

550
    

590

Zámer: Činnosť spoločného stavebného úradu zabezpečovaná na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Šurany. Cieľ: Odborné, operatívne a efektívne služby poskytované obci prostredníctvom spoločného stavebného úradu. Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je pre obec zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu. Náklady na tento podprogram predstavujú výdavky spojené s úhradou nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu medzi obcou a mestom Šurany.

Podprogram 2.4

f.k. 01.1.1.6 Centrum voľného času

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

1780
    

2000
    

2100

Zámer: Vytváranie podmienok pre organizovanie ďalších kultúrnych aktivít

Cieľ: Podprogram predstavuje organizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci, činnosť a prevádzku CVČ.

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu CVČ.

Podprogram 2.5

f.k. 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

245
    

265
    

280

Zámer: Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci Cieľ: Dostupnosť podávaných informácií pre obyvateľov obce a verejnosť. Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výrobu relácií v miestnom rozhlase. Výdavky na tento program predstavujú finančné prostriedky na krytie úhrad za koncesionárske poplatkov vyplývajúce z autorských práv, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu.

Podprogram 2.6

f.k. 06.2.0 Obecný cintorín a dom smútku

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

850
    

920
    

1050

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

Cieľ: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku domu smútku, vrátane opráv a údržby.

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, údržbu a energie.

Podprogram 2.7

f.k. 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

1420
    

6550
    

7050

Zámer:Vytváranie podmienok pre činnosť spoločenských organizácií a cirkvi Cieľ: Podporiť aktivity realizované v oblasti spoločenského života v obci. Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu činnosti spolku vinohradníkov, Slov.zväzu chovateľov a cirkvi.

Finančné prostriedky predstavujú dotácie na činnosť vyššie uvedených organizácií a pre cirkev.

program 3 : Ochrana a bezpečnosť

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

1865
    

520
    

525

Zámer: Účinné uplatňovanie postupov a opatrení pre zabezpečenie ochrany života a majetku obyvateľov obce.

Cieľ : Bezpečná obec.

Podprogram 3.1
    

f.k. 02.2.0 Civilná ochrana

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

1565
    

170
    

175

Zámer : Zabezpečovanie aktivít vedúcich k maximálnej pripravenosti obce v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

-11-

Cieľ : Vytvorenie komplexnej krízovej ochrany pri vzniku mimoriadnych udalostí. Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany osôb vyplývajúcich z platnej legislatívy. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s uzatváraním dohôd o vykonaní prác a bežné výdavky na tovary a služby.

Podprogram 3.2
    

f.k. 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

300
    

350
    

350

Zámer : Systematická a účinná ochrana majetku a životov pred požiarmi prostredníctvom prevencie a kontroly

Cieľ : Minimalizácia rizika možného vzniku požiarov. Komentár k podprogramu

Náplňou tohto podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na

úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram zahŕňa výdavky na na nákup hasiacich prístrojov, ich údržbu a na všeobecné služby.

PROGRAM 4: Komunikácie

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

3120
    

3000
    

3200

Podprogram 4.1

f.k. 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

3120
    

3000
    

3200

Zámer : Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období.

Cieľ : Udržiavané, bezpečné a vyhovujúce miestne komunikácie a chodníky.

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s údržbou a opravami miestnych komunikácií a chodníkov v obci-t.j. bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov, obrubníkov a pod.

PROGRAM 5: Nakladanie s odpadmi

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

11005
    

11006
    

11707

Podprogram 5.1

f.k. 05.1.0 Separovanie, zber a likvidácia komunálneho odpadu

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

10900
    

10900
    

11600

Zámer: Vytváranie podmienok pre účinné, efektívne a hospodárne nakladanie s odpadmi, za účelom zvyšovania kvality a ochrany životného prostredia v obci a jej okolí.

Cieľ: Obec s účinným, efektívnym a hospodárskym systémom nakladania s odpadom, zabezpečujúcim zachovanie a ochranu ŽP.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný na skládku KO v Kolte.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu zberu, vývozu a uloženie komunálneho odpadu, tiež výdavky na likvidáciu divokých skládok KO.

Podprogram 5.2

f.k. 05.1.0 Životné prostredie zo ŠR

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

105
    

106
    

107

Zámer: Kvalitný výkon činnosti prenesených kompetencií na úseku životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť operatívnosť a presnosť výkonu prác na úseku ŽP.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je pre obec zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku ŽP. Z podprogramu sú financované bežné výdavky z prostriedkov ŠR a to na odmeny, poštové služby a kancel.potreby.

PROGRAM 6: Prostredie pre život

ROK
    

2011
    

2012
    

2013
    

Rozpočet v €
    

20.937
    

19095
    

20610
    

 
    

Zámer: Príjemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci, komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň , zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci a realizácia drobných služieb pre verejnosť formou aktivačných prác v spolupráci s UPSVaR.

Komentár k programu:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia a výdavky na aktivačné práce.

Podprogram 6.1

f.k. 06.2.0 Správa obecných priestranstiev a zelene, údržbár

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

9585
    

11010
    

12010

Zámer: Príjemné, čisté a atraktívne protredie pre život obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu, údržbu a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup pracov.náradia, kosačiek, PHM do kosačiek, výsadbu kvetín,kríkov,stromčekov, materiál na opravu a údržbu zelene a kosačiek , mzda , odvody, stravovanie údržbára.

Podprogram 6.2

f.k. 06.4.0 Verejné osvetlenie

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

7200
    

8000
    

8400

Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia.

Podprogram 6.3 Aktivačné práce

f.k. 06.2.0

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

4152
    

85
    

200

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

Cieľ: Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe ver.zelene, na údržbe obce , v oblasti administratívy a v oblasti sociálnych služieb.

Finančné prostriedky zo ŠR, ESF a obce predstavujú bežné výdavky na pracovný materiál, pracovné pomôcky, pracovné odevy a mzdu a odvody pracovníka v administratíve.

PROGRAM 7 : Šport

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

13.035
    

13820
    

14800

Podprogram 7.1.

f.k. 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov obce

Cieľ : Podporiť športové aktivity občanov obce Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa organizáciu a podporu športových aktivít v obci zameraných na rozvoj športu.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku ŠK-elektrina, plyn, mater.výdavky, a údržba budov ŠK, dotáciu pre ŠK a výdavky na mzdu, odvody a stravovanie zriadenkyne ŠK..

PROGRAM 8 : Kultúra

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

8841
    

9321
    

11023

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Cieľ: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spololočenských aktivít, kroniky a obecnej knižnice.

Podprogram 8.1

f.k. 08.2.0 Kultúrne služby / podpora kultúrno-spoločenských podujatí /

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

8420
    

8851
    

10523

Zámer: Vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj kultúry. Cieľ : Zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských podujatí v obci a prevádzkovanie miestneho domu kultúry s kapacitou 130 miest a kuchyne, ktorá je upravená na prípravu jedál pri rôznych akciách.

Výdavky na podprogram tvoria bežné výdavky na energie, materiál, údržbu a služby spojené s prevádzkou DK.

Podprogram 8.2

f.k. 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / občianske obrady a slávnosti, kronika/

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

321
    

350
    

370

Zámer: Dôstojný priebeh občianskych obradov, spoločenských slávností a uchovanie dôležitých okamihov zo života obce v kronike

Cieľ : Zvýši ť spoločenskú úroveň občianskych obradov a slávností a úroveň vedenia kroniky

Komentár k podprogramu : V obci nepracuje Združenie Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku a preto obec zabezpečuje dôstojný priebeh občianskych obradov vystúpením dobrovoľníkov či už z radov mládeže, alebo dospelých. Ich vystúpenia prispievajú k dôstojného priebehu občianskych obradov pri významných životných udalostiach občanov a najmä pri uzatváraní manželstva v súčinnosti s matričným úradom. Usilujú sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obci a o podporu ďalších činností vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka človeku, k upevňovaniu priateľských vzťahov medzi občanmi a ich vzájomnému porozumeniu.

Výdavky zahŕňajú nákup upomienkových predmetov a darčekov, vybavenie a výzdobu obradnej miestnosti, výdavky na občerstvenie podávané na jednotlivých podujatiach a odmenu za spracovanie kroniky na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce.

Podprogram 8.3

f.k. 08.2.0.5 Knižnica

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

100
    

120
    

130

Zámer: Zabezpečovať obnovu a dostupnosť knižničného fondu, za účelom uspokojovania potrieb čitateľskej verejnosti.

Cieľ : Zvýšenie záujmu čitateľskej verejnosti o služby obecnej knižnice Komentár k podprogramu

Výdavky na tento podprogram tvoria bežné výdavky spojené s obnovou knižničného fondu.

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

38.242
    

42350
    

44540

Zámer: Optimálny vzdelávací systém reagujúci na požiadavky modernej spoločnosti

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby pre deti predškolského veku.

Komentár k programu:

Program zabezpečuje starostlivosť o deti v materskej škole a stravovanie detí MŠ v školskej jedálni.

Podprogram 9.1

f.k. 09.1.1.1 Predškolská výchova (materská škola-z rozp.obce a ŠR)

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

29.032
    

32730
    

34290

Zámer : Zabezpečovanie súčasných a budúcich trendov v procese výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

Cieľ : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí predškolského veku a záujmy rodičov.

Komentár k podprogramu : Tento podprogram zahŕňa aktivity a činnosti obce vedúce k zabezpečeniu

kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku.

Financovanie škôl a školských zariadení sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na pokrytie miezd a ostatných osobných nákladov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštovné a telekomunikačných služieb, nákup kancelárskych potrieb, školského nábytku a učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich a hygienických prostriedkov, bežnej údržby a nevyhnutných opráv spojených s prevádzkou objektu materskej školy.

Podprogram 9.2

f.k. 09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ

ROK 2011  2012  2013

Rozpočet v €
    
    9210  9620  10250

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania. Cieľ : Zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania Komentár k podprogramu :

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na pokrytie miezd a ostatných osobných nákladov zamestnancov,výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové vybavenie ŠJ,nákup materiálu, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických prostriedkov, bežnej údržby a nevyhnutných opráv spojených s prevádzkou školského stravovacieho zariadenia, školenia pracovníkov.

PROGRAM 10: Sociálne služby

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

1105
    

1170
    

1210

Zámer: Obec so sociálnymi službami

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o občanov obce odkázaných na sociálnu pomoc

Podpogram 10.1

f.k. 10.7.0 Sociálna výpomoc rodina a deti v HN /so ŠR aj z obce/

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

835
    

900
    

910

Zámer: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky na stravovanie a školské potreby žiakov MŠ v HN, príspevok z obce na stravu detí MŠ a príspevok pre ERKO-na letný tábor detí.

Podprogram 10.2

f.k. 10.4.0 Jednorázová soc.výpomoc sociálne odkázaným rodinám s deťmi a jednotlivcom

ROK
    

2011
    

2012
    

2013

Rozpočet v €
    

270
    

270
    

300

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Cieľ: Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorázového príspevku schváleného obecným zastupiteľstvom.

Komentár k podprogramu:Podprogram predstavuje finančnú pomoc soc.odkázaným rodinám a jednotlivým občanom v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorázovej sociálnej dávky.

Vypracovala: Eva Kačkovičová

Pavol Toman

starosta obce

Programový rozpočet obce Kmeťovo na rok 2011, s výhľadom na roky 2012 a 2013 bol po schválení obecným zastupiteľstvom zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 23.2.2011.