abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

VZN

Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov a komisií obce Kmeťovo

 

Obecné zastupiteľstvo v Kmeťove  na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto:

Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov  a komisií obce Kmeťovo

VZN o psoch

 

 

Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2/2015 k VZN č, 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Kmeťovo